Fotolia_22984238_Subscription_XL

بسیاری از انسانها دربعضی از ایام هفته وزنشان بالا می آید، و در بعضی روزها دچار کاهش وزن می شوند، این مبحث در یک تحقیق ارزیابی شد. مقصود اصل این تحقیق، تاثیرایام هفته بر بر میزان بالا رفتن وزن بود. همانطور که یک دوره خواب و بیداری داریم، یک دوره نیز برای کاهش وزن داریم.  بدین منظور در این پژوهش، 8 بزرگسال سالم در دامنه سنی 25 تا62 شرکت کردند. این آزمودنی ها بر اساس تغییرات نسبی وزن گروه بندی شدند: کاهش وزن ( 3 درصد کاهش وزن)، افزایش وزن (1درصد افزایش وزن) و تثبیت وزن (تغییرات 3 تا 1 درصدی وزن). از آزمودنی ها خواسته شد تا هر روز پس از بیدار شدن از خواب و قبل از صبحانه خود را وزن کنند. اطلاعات آزمودنی هایی که ئدر 7 روز هفته به صورت پی درپی خود را وزن کرده بودند، ارزیابی شد. حداقل دوره پیگیری 15 روز و حداکثر دوره پیگیری 330 روز بود. هدف اصلی این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال بود که آیا افزایش و کاهش وزن می تواند وابسته به روزهای هفته باشد. الگوی وزنی هر سه گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل های آماری نشان داد که یک الگوی هفتگی برای نوسانات وزنی وجود دارد، به طوری که میزان وزن گیری در روز های پس از تعطیلات آخر هفته بیشتر است و در روزهای نزدیک به آخر هفته کمتر است.

منبع-http://www.yourdoctor.ir