551077_658019760925444_761140323_n

بدیهی است، اشخاصی که به طور روزانه  فعالیت ورزشی انجام میدهند کالری زیادتری می سوزانند، بعلاوه،  نتایج یک تحقیق بیانگر این است که آن ها انتخاب های غذایی سالم تری هم دارند. به گفته دکترDaniel Crabtree ؛ ” مقصود اصلی این تحقیق بررسی پاسخ مغزی به غذاهای پرکالری و کم کالری در پی فعالیت ورزشی شدید بود. تمرکز اصلی ما بر نواحی از مغز به نام insula (کورتکس اولیه چشایی) بود. فعالسازی این ناحیه موجب افزایش غذای دریافتی به همراه لذت می باشد.” در واقع محققین در این مطالعه، رابطه بین فعالیت ورزشی شدید و اشتها را ارزیابی کردند. بدین منظور، 15 مرد سالم را انتخاب کردند و از آن ها خواستند تا در یک سرعت ثابت برای یک ساعت بدوند، و برای کنترل بهتر پاسخ مغزی آزمودنی ها از اسکن مغزی (MRI) استفاده کردند. در طی MRI، محققین انتخاب های غذایی آزمودنی ها را ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مطالعه نشان داد که پاسخ مغزی حاصل از اندازه گیری فعالیت insula در مردانی که تصاویری از غذاهای پرکالری می دیدند کاهش یافت. در حالی که فعالیت این ناحیه در افرادیی که تصاویر غذاهای سالم می دیدند بیشتر شده بود. علاوه براین، مقادیر دو هورمون کنترل کننده اشتها نیز ( تحریک و سرکوب) در آزمودنی ها ارزیابی شد. به طوری که پس از دویدن اشتها و مقادیر هورمون تحریک کننده اشتها در آزمودنی ها کاهش یافت در حالی که مقادیر هورمون سرکوب کننده اشتها در آن ها افزایش یافت. توجیه محققین این است که ناحیه insula با حس تشنگی ارتباط دارد، و از آنجایی که  فعالیت ورزشی موجب تشنگی می شود. غذاهای کم کالری که محتوای آب زیادی دارند، انتخاب می شوند.

منبع-http://www.yourdoctor.ir