شعارهای بیماری ایدز

بهترین شعارهای مربوط به بیماری ایدز که تعداد این شعارها 18 عدد است بصورت زیر می باشد

Prevention of AIDS – پیشگیری از ایدز

شعارهای منتخب کنترل بیماری ایدز hiv/aids:

1. تعهد،اقدام،پاسخگوئي،همچنان هم پيمان در برابر ايدز-پيشگام باشيم (شعار اصلی سال 1386)

2. حتي يكبار تماس جنسي حفاظت نشده قابليت انتقال ويروس عامل ايدز را دارد

3. پرهیز،پايبندي،پوشش محافظ جنسي(كاندوم)-منشور پيشگيري در تماسهاي جنسي

4. شايعترين راه انتقال ويروس عامل ايدز در دنيا تماس جنسي ميباشد

5. زنان در برابر ويروس عامل ايدز آسيب پذيرتر از مردان ميباشند

6. استفاده از داروهاي روانگردان(قرصهاي اكس و…)ومصرف الكل با توجه به كاهش هوشياري احتمال روابط جنسي پر خطر را افزايش ميدهد

7. ايدز در كمين است مراقب باشيم

8. ظاهر سالم افراد دليلي بر عدم ابتلا به ويروس عامل ايدز نيست

9. پیشگیری مهمترین عامل در کنترل عفونت آچ آی وی – ایدز است

10. خالكوبي يكي از راههاي مهم انتقال ايدز است

11. موج سوم ايدز(تسونامي ايدز)در راه است خطر انتقال جنسي ايدز جدي است مراقب باشيم

12. ايدز يك خطر جدي است سكوت را بشكنيم،پيشگام باشيم

13. ترس بيجا وبيش از حد از ايدز سبب گسترش بيماري ميگردد

14. انكاروسكوت در مورد بيماري سبب گسترش بيماري ميشود(آسيب پنهان)

15. ايدز پير وجوان،فقيروغني،شهري وروستائي ونژاد خاص نميشناسد وهمه در برابر خطر آن قراردارند.

16. فرد مبتلا به ايدز يك بيمار است نه يك مجرم

17. دوستی که ایدز دارد میتواند همچنان دوست ما باشد، اورا حمایت نمائیم

18. مبارزه با ایدز نیازمند مشارکت همه است.