cigarettes
پژوهشهای اخیر در دانشگاه لینکلن در انگلستان بیانگر این است که سلول های ترمیم کننده استخوان در اشخاص غیر سیگاری کارکرد بهتر و سریعتری نسبت به اشخاص سیگاری دارند و همین سبب موجب میشود تا دراشخاص غیر سیگاری شکستگی ها زودتر جوش بخورند.

در این تحقیقات 50 بیمار که دچار شکستگی استخوان درشت نی در ساق شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. مقداری از خون نزدیک به محل شکستگی در این بیماران جمع آوری شده و این نمونه ها را از نظر میزان سلول های بنیادی و مواد شیمیایی دخیل در ترمیم و جوش خوردن استخوان مورد بررسی قرار دادند.

این بررسی ها نشان داد که در افراد غیر سیگاری سلول های ترمیم دهنده استخوان که از سلول های بنیادی بوجود میایند کیفیت بهتری نسبت به افراد سیگاری دارند. این سلول ها در افراد غیر سیگاری نسبت به سیگاری ها فعال ترند و سریعتر تقسیم میشوند و این به معنای سریعتر شدن سرعت جوش خوردن در افراد غیر سیگاری است.

تحقیقات همچنین نشان داد که تاثیر مولکول های شیمیایی که در بدن وجود داشته و موجب تحریک سلول های استخوان ساز میشوند به وسیله مواد سمی موجود در دود سیگار کاهش میابد. این محققان در نظر دارند تا در تحقیقات آینده نشان دهند که چگونه میتوان تاثیر منفی سیگار بر این سلول ها را متوقف کرد.
منبع-http://www.iranorthoped.ir