control-diabetes

دراشخاص مبتلا به دیابت نوع 2 که  مواظبتهای شخصی بیماری آنها بهتر است خطر مرگ ومیر کم است. این نتایج بر اساس پژوهش جمعیتی بدست آمده است که بر اساس رفتار بیماران  در فرآیند درمان  و کنترل بیماری تاکید دارد.

خدماتی که به بیماران (خدمات بیمار محور) ارائه می شود نظیر آموزش دیابت، دوره های مدیریت شخصی بیماری واطلاعات دیگرسهم با ارزشی درمراقبت خوب از بیمار دارد و باید گسترش یابد. دانشمندان انستیتو اقتصاد بهداشت ومدیریت مراقبتهای بهداشتی IGMو انستیتوی اپیدمیولوژی IIدر مرکز هلمهولتز درمونیخ با همکاری مرکز دیابت آلمان  دردسلدورف به بررسی ارتباط رفتارهای کنترلی خوب بیمار ومیزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 پرداختند.

نمایه ی مدیریت  شخصی دیابت  و ارتباط  آن با کاهش مرگ ومیر

 دراین تحقیق 340 فرد مبتلا به دیابت نوع  2 شرکت کردند با این  افراد مصاحبه ای  با توجه به رفتارهای بیمار برای مثال مانیتورینگ منظم قندخون، داشتن رژیم غذایی یا انجام فعالیت  فیزیکی  و ورزشی منظم صورت گرفت. بر اساس این اطلاعات  یک نمایه ی مدیریت  شخصی تعریف شد.

پرفسور Holleو پرفسور laxyمدیر این تحقیقات به بررسی ارتباط این نمایه  با میزان مرگ و میر افراد شرکت کننده به مدت 12 سال پرداختند. آنالیز این اطلاعات نشان داد بیماران با مدیریت  شخصی خوب دیابت که دارای  نمایه ی شخصی خوب وبالایی هستند بطور چشمگیری درمعرض خطر مرگ و میر کمتری نسبت به بیمارانی هستند که نمایه ی  مدیریت  آنها پایین است. این ارتباط از سایر فاکتورهایی که می تواند بر مرگ و میر تأثیر گذارد نظیر سن، جنسیت ، بیماریهای همراه  یا داروها مستقل است.

اهمیت مشارکت فعال بیمار در درمان  بیماری

نتایج نشان می دهد علاوه بر درمانهایی که پزشکان بر اساس  دستورالعمل های موجود به بیماران ارائه  می دهند، رفتار بیماران از اهمیت ویژه ای  در مسیر بیماری و موفقیت  فرآیند درمان و کنترل  بیماری برخوردار است.

پرفسور Holleمی گوید: خدمات بیمار محور نظیر آموزش دیابت و دوره های آموزشی مدیریت  شخصی بیماری و سرویس های اطلاعاتی سهم با ارزشی درمراقبت از بیمار دارند و مراکزی که به منظور  کمک به این بیماران تأسیس شده اند  باید در جهت گسترش خدمات بیمار محور تلاش کنند.

منبع-http://diabetestma.org