پرستاری یکی از مشاغل سخت و دشوار است که علاوه بر داشتن آگاهی علمی مناسب باید از لحاظ فداکاری و صبوری نیز پرستاران ظرفیت بالایی داشته باشند اما یکی از مشکلات این صنف کمبود پرستار با توجه به آمار بالای بیمار است که سبب شده است کیفیت خدمت رسانی به بیماران کم شود.عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب می بایست مشکلات پرستاری در بالین برطرف شود تا پرستاران با تمرکز بیششتر به ارائه خدمات با کیفیت به مددجویان بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، دکتر زینب فدایی افزود: کمبود پرستار یکی از مشکلات جدی پرستاران در مراکز درمانی محسوب می شود و با اجرای طرح تحول و سیل عظیم مراجعان به بیمارستان ها باعث بوجود آمدن و چشمگیر تر شدن کمبود پرستار شده است.

وی اظهار داشت: با ارزان تر شدن خدمات نیازهای القایی توسط بیماران و با نفع پزشکان در این نیازهای القایی سبب افزایش مراجعه بیماران و  افزایش کار پرستاران شده است که به تبع آن باعث کاهش کیفیت خدمات شده است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: استاندارد نسبت پرستار به بیمار متناسب نیست و رعایت نمی شود و کمبود پرستاردر بیمارستان ها و مراکز درمکانی به شدت وجود دارد.

وی خاطر نشان شد: پرستاران با انبوه مراجعان و بیماران مواجه هستند، بطوریکه یک پرستار با ۱۲ یا ۲۰ و در برخی موارد تا ۲۵ بیمار در حال ارائه خدمات است در صورتی که استاندارد نسبت پرستار به بیمار در بخش عمومی ۱ به ۵ و در بخش ویژه ۱ به ۱ است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری افزود: در حال حاضر در تمامی بیمارستان ها نسبت بیمار به پرستار در بخش ویژه ۳ به ۱ و در بخش عمومی از ۱۰ بیمار آغاز می شود تا ۲۵ بیمار به ۱ پرستار می رسد.

وی از دیگر مشکلات پرستاران در بالین را معوقات آنان دانست و گفت: این معوقات به نوعی باعث بروز مشکلات خانوادگی و معیشتی را شده است.

فدایی یادآور شد: بی عدالتی ها یکی دیگر از مشکلات پرستاران است که با اجرای تعرفه گذاری می توان به نوعی مشکلات پرستاران در بالین را کم کرد و از بین برد.

منبع/مهر