زبان بدن تنها به سیگنال هایی که به طرف مقابلتان می دهید مربوط نمی شود. از لحاظ علمی ثابت شده است به انواع شکل های ارتباط غیر کلامی، زبان بدن می گویند. مطالعه اخیر نشان داده است که تکان دادن یا کج کردن سر می تواند دیگران را از حالت احساسی شما مطلع کند.

6 موردی که نشان دهنده احساسات، نیت و حالت ذهنی شما است را بررسی می کنیم.

  • واقعاً از کسی خوشتان می آید:

هنگامی که صحبت می کنید، انگشتان پای شما مستقیماً به سمت کسی خواهد رفت که دوست دارد با او صمیمی شوید.

  • از کسی خوشتان نمی آید:

ناوارو، پاها را صادق ترین قسمت بدن می نامد؛ زیرا پاهایتان شما را لو خواهند داد. وقتی با کسی که از او بدتان می آید در یک اتاق هستید، ولی نمی خواهید با اخم یا دهان کجی به عنوان یک فرد بدجنس یا بی ملاحظه به نظر برسید؛ اما بی درنگ پاهایتان به طرف دیگر منحرف می شوند.

  • عجول هستید:

سوزان، کارشناس زبان بدن می گوید: صدا و دستانتان شما را لو خواهند داد. کسانی که خیلی سریع صحبت می کنند و دستانشان را تکان می دهند، احتمالاً عجول هستند.

  • شکست خورده اید:

شانه هایتان شل و آویزان خواهد شد. کنستانتین می گوید این حالت نشان می دهد که دچار استرس هستید، اما می تواند نشانه شکست نیز باشد. توجه داشته باشید این دلیل دیگری برای بهبود رویه شما است. (حالت بدنتان).

  • مهربان هستید:

دستتان را روی قلب خود می گذارید. کنستانتین می گوید: افرادی که عاطفی هستند حرکات کوچکی را در طول صحبتشان انجام می دهند. مانند دست گذاشتن روی قلبشان یا کف دستشان را رو به بالا می گیرند. در عوض وقتی کسی میگوید « متأسفم» اما هیچ حرکتی نمی کند، مانند یک فرد بی عاطفه و بی تفاوت است.

  • دروغگو هستید:

شاید فکر کنید چشم در چشم نشدن شما را لو نمی دهد. کسی که از خیره نگاه کردن پرهیز می کند، شاید فقط خجالتی باشد. اما اگر کسی از چشم در چشم شدن خودداری می کند در حالی که به عقب خم می شود، زیاد پلک می زند، بینی یا بازویش را می خاراند یا با لکنت حرف می زند احتمالاً دروغ می گوید.

منبع: دکتر سلام