4734_orig
زخم فشاری که همان  زخم بستر  است یکی از مسائلی است که قادر است کاربران ویلچر را دچار مسائل زیادی کند. بوجود آوردن این زخم ها در محل نشیمن مریض میتواند سبب عفونت در قسمت بروز زخم شود کهمعالجه  آن شاید بسیار مشکل باشد.

هر فردی وقتی مدتی در یک وضعیت خاص بر روی صندلی مینشیند، بعضی قسمت های پوست نشیمن وی زیر فشار وزن قرار گرفته و این فشار موجب نرسیدن خون به آن نواحی میشود. اگر این اختلال در خونرسانی مدت زیادی ادامه کند موجب مرگ سلول ها و در نتیجه بروز زخم فشاری یا زخم بستر میشود.

خوشبختانه بدن راه حل پیشگیری را میداند. بعد از گذشت چند دقیقه، این کاهش خونرسانی موجب درد شده و فرد متوجه آن میشود و وضعیت نشتن خود را عوض میکند تا فشار به محل دیگری از نشیمن وارد شود و این تغییر وضعیت مرتبا ادامه پیدا میکند.

تعداد زیادی از استفاده کنندگان ویلچر افراد قطع نخاعی هستند. در این افراد حس لمس و حس درد در اندام تحتانی و محل نشیمن از بین رفته یا کم شده است. این موجب میشود تا فرد مدت های زیادی در یک وضعیت بنشیند و متوجه کاهش خونرسانی به آن محل نشود و این روند موجب بروز زخم بستر میشود.

 

اخیرا تیمی از دانشگاه تورنتو یک بالشت مخصوص به نام SENSIMAT را ارائه داده که میتواند از زخم فشاری و بستر در این افراد پیشگیری کند. در این بالشت سنسور های متعدد فشار نصب شده است. فرد آن را در ویلچر گذاشته و بر رو آن مینشیند. بالشت، توزیع فشار در نقاط مختلف محل نشستن فرد را در طول مدتی که بر روی آن نشته بررسی کرده و اطلاعات حاصله را به تلفن همراه وی ارسال میکند.

یک اپلیکیشن در موبایل میتواند اطلاعات را تحلیل کرده و در صورتیکه فرد مدت زیادی در یک وضعیت خاص بیحرکت مانده بود به وی اطلاع میدهد تا وضعیت نشستن خود را عوض کند. این اطلاعات همچنین بصورت وایرلس از تلفن همراه فرد به مرکزی که فیزیوتراپ در آن قرار دارد ارسال میشود.

فیزیوتراپ میتواند با توجه به الگوی توزیع فشار در محل نشیمن بیمار در طول روزهای متوالی ماه، به بیمار پیشنهادهایی بدهد که مانع از بروز زخم بستر شود.
منبع-http://www.iranorthoped.ir