افزایش ویتامین ث خون به كاهش فشارخون منجر می شود.

محققان با بررسی 10 ساله بیش از 240 تن از زنان سالم ، رابطه میزان ویتامین ث خون آنان را با فشارخون بررسی كردند .

محققان در این بررسی دریافتند ، با افزایش میزان ویتامین ث ، میزان فشار كمینه یا دیاستولیك و فشار بیشینه یا سیستولیك كاهش می یابد.

میزان ویتامین ث خون با مصرف مقادیر زیاد میوه و سبزی افزایش می یابد.