0f9f2c4ac314569afbfb8ab4ee9198bf_L

پای خود را کمی زیادتر از شانه باز کنید. باسن خود را نزدیک تر به زمین و زانو را خم کنید. اگر وزن شما کاملا در پاشنه باشد شاید سرعت کار شما راکندتر کند.
قرار گرفتن دست ها و پاها در هنگام ساعد:
وقتی آماده به دریافت توپ هستید دستها را آزاد نگاه دارید. پاهای خود را ۹۰ درجه خم کنید.

 دریافت توپ در موقعیت بالا
هنگامی که توپ در موقعیت بالاتر برای ما فرستاده می شود، پاها کمی خم می شود.
پاها در حالت پنجه و بدن در حالت جلو و به طرف تور باشد.

دریافت توپ در موقعیت پایین
زانو را خم کنید و باسن خود را به زمین نزدیک تر کنید.
این روش برای سرویسهای آبشاری استفاده می شود. در سرویسهای آبشاری چون چرخش توپ زیاد است بنابراین برای دریافت مطمئن توپ با زانو ها و باسن نزدیک به زمین باشد.

1

نحوه دریافت توپ هنگامی که توپ خارج از محدوده بدن باشد؟
در والیبال مدرن برای دریافت چنان توپ های قدرتمند که بازیکن زمان کافی برای حرکت در زیر توپ را ندارید استفاده می شود.این بسیار مهم است به یاد داشته باشیم توپ را به سراسر بدن منتقل کنیم.
نحوه دریافت توپ توسط پنجه
سعی کنید توپ در مقابل صورت خود را در بالا و یا پیشانی خود تماس بگیرید. روش کمی متفاوت تر از تنظیم می باشد.انگشتان دست و بالاتنه باید “بیشتر خم” شود.
منبع: tebyan-zn.ir