0f9f2c4ac314569afbfb8ab4ee9198bf_L

برای دریافت سویس عجله نکنید. بازوها از بدن سوا. نگاهها به سرویس زن. پاها مستحکم و آماده حرکت در راه توپ باشند.

دریافت سرویس
به محض انکه بازیکن سرویس را دریافت کرد شما کلید موفقیت حمله تیم خود را در دست دارید. یک پاس مستقیم خوب و بلند از شما نهایت انتخابهای حمله را به پاسور خواهد داد از انجا که کیفیت پاس شما کاهش یافته انتخابهای حمله هم کاهش می یایند. مربی شما می تواند در پیشرفت تکتیکتان کمک کند ولی اجرای ان در موقعیت بازی به عهده خودتان است.
 دریافت اول
۱- ایا آماده اید ؟
مطمئن شوید که برای دریافت سرویس آماده اید زمانیکه به موقعیت دریافت خود می رود یک چشمتان به سرویس زن باشد. با بحث پیرامون آخرین رفت و برگشت توپ کارتان را خراب نکنید.

۲- آخرین بار چه اتفاقی افتاد؟
با توجه با بازیکنی که توپ را به طرف شما سرویس می کند سعی کنید ویژگیهای سرویس را به یاد آورید. ایا همه سرویس ها به قسمت مشابهی از زمین آمده اند؟
۳– دیدگاه روشنی داشته باشید.
اطمینان حاصل کنید که دیدگاه روشنی از سرویس دارید به ویژه اگر در خط دریافت هستید که شامل کار گروهی بازیکنان با هم است.
۴- به پاها و شانه ها نگاه کنید.
مسیر پاها و شانه های سرویس را چک کنید چرا که معمولا مسیر سرویس را تعیین می کنند.
۵- به پاسور خودتان نگاه کنید.
مطمئن شوید می دانید انها برای وضعیت پاس دادن چه مسیری اتخاذ خواهند کرد و نیز چه پاسی به هر یک از مهاجمین می دهند.
۶- خجالت نکشید . توپ را در خواست کنید.
وقتی توپ سرویس به بلندترین نقطه رسید توپ را درخواست و به منطقه ای که می خواهید توپ را بازی کنید حرکت نمایید. اگر بازیکن دیگری درخواست توپ کرد به منطقه خود حرکت و اورا پوشش دهید تا توپ را خراب نکند.

1
۷- زاویه بگیرید.
شما باید زاویه پاس را به سمت پاسور تغییر دهید بنابراین سعی کنید قبل از بازی خود را به منطقه خودتان برسانید.
۸- سازگار باشید.
سرویس ها می تواند در اخرین لحظه شیب برداشته و تغییر مسیر دهند بنابراین تصور نکنید که برای تماس با توپ وضعیت بدن و دست و زمین درستی دارید.
برای اخرین تصمیم گیری آماده باشید.
۹- ارتباط چشمی پیدا کنید.
به محض شروع پاس خود روی نقطه تماس تمرکز کنید. شما باید از نظر ذهنی به خوبی وضعیت بدنی روی نقطه پاس تمرکز کنید.
۱۰- کمک کردن
شما تصمیم ندارید هر سرویس را بازی کنید ولی باید برگردید و با دریافت کننده رو به رو شوید بنابراین اگر انها با توپ بّد بازی کنند شما آماده اید تا ان را به جریان بازی برگردانید.
منبع: tebyan-zn.ir