استخوان ها و مفاصل بدن به افراد تا حدی اجازه انعطاف بدنی و حرکات کششی را می دهند و بیش از سقف مجاز این مفاصل آسیب خواهند دید اما در پاکستان پسر نوجوانی قادر است دست های خود را کامل چرخش دهد و بدنی بسیار انعطاف پذیر دارد.«عبدا… شاه» پسر نوجوان 17 ساله پاکستانی با استعداد عجیب و داشتن بدنی پلاستیکی، مردم را شوکه کرده است. او به راحتی می تواند 360 درجه بچرخد و دست هایش را در گردنش قلاب کند! این پسر نوجوان می گوید از هیچ کلاسی برای آمادگی جسمانی اش استفاده نکرده است و تمام تکنیک ها را خودش یاد گرفته است. او سال هاست که با کشف این استعداد عجیب اش در خانه تمرین و خودش را برای کسب رکورد گینس آماده می کند.

منبع/آخرین خبر