سارکوم بافت نرم

بافت پیوندی برای سارکوم بافت نرم منشا حساب میشود و تماس داشتن با کلوروفنول میتواند احتمال بروز سارکوم بافت نرم را افزایش دهد.سه داروی جدید شیمی درمانی از سال 2015 تا الآن توانسته اند به منظور درمان سارکوم بافت نرم تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را بدست بیاورند که عبارتند از:یوندلیس(ترابکتدین)،لارترووو(اولاراتوماب) و هالاون(اریبولین مسیلات).

اولاراتوماب دارویی بود که از طریق مسیر تسهیل شده تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را در اکتبر 2016 برای درمان سارکوم بافت نرم با زیرگونه بافت شناسی غیر کاپوسی(لیومیوسارکوما،لیپوسارکوما و سارکوم های سینوویال) که به آنتراسیکلین حساس هستند و به پرتودرمانی یا جراحی پاسخ درمانی مطلوب نداده اند دریافت کرد. اولاراتوماب، یک آنتی بادی مونوکلونال هموگلوبین G1 انسانی است که به گیرنده آلفای فاکتور رشد مشتق از پلاکت که روی سلول های مزانشیال بروز می کند، متصل می شود. گیرنده آلفای فاکتور رشد مشتق از پلاکت که روی سطح سایر سلول های مزانشیال و سلول های سایر تومورها نظیر سارکوم ها هم یافت می شود، در تکثیر سلولی و متاستازنقش ثابت شده دارد.

اولاراتوماب به شکل اینفیوژن وریدی طی 60 دقیقه با دوز 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، در روزهای 1 و 8 چرخه های 21 روزه تا زمان پیشرفت بیماری به دلیل عدم پاسخ دهی درمانی یا مسمومیت دارویی غیرقابل تحمل، ادامه می یابد. این دارو را باید همراه با دوکسوروبیسین در 8 چرخه اول تجویز کرد. همچنین، بیمار باید 25 تا 50 میلی گرم وریدی دیفن هیدرامین و 10 تا 20 میلی گرم دگزامتازونداخل وریدی قبل از شروع اولاراتوماب در روز اول چرخه اول دریافت کند.
ترابکتدین در اکتبر 2015 میلادی برای درمان لیومیوسارکوم متاستاتیک یا غیرقابل جراحی و لیپوسارکوم در بیمارانی که قبلا تحت درمان با رژیم های حاوی آنتراسیکلین قرار گرفته اند، تاییدیه گرفت. ترابکتدین، یک داروی الکیله کننده است که چرخه سلولی را مختل کرده و باعث مرگ سلول می شود. ترابکتدین با دوز 1.5 میلی گرم به ازای هر مترمربع سطح بدن به صورت اینفیوژن 24 ساعته هر 3 هفته تجویز می شود. بیماران باید قبل از شروع این دارو، 20 میلی گرم دگزامتازون داخل وریدی طی 30 دقیقه دریافت کند. تعدیل دوز دارو در صورت ابتلای به نارسایی کبدی توصیه می شود.

اریبولین مسیلات، در ژانویه 2016 میلادی برای درمان لیپوسارکوم متاستاتیک یا غیرقابل جراحی در بیمارانی که قبلا تحت درمان با رژیم های شیمی درمانی حاوی آنتراسیکلین بوده اند تجویز می شود. این دارو در سال 2010 میلادی برای درمان بدخیمی متاستاتیک پستان مورد تایید قرار گرفته بود. داروی مذکور با بلوکمرحله G2/M چرخه سلولی و باعث مرگ آپوپتوتیک سلولی می شود. اریبولین با دوز 1.4 میلی گرم به ازای هر مترمربع سطح بدن به صورت داخل وریدی طی 2 تا 5 دقیقه در روز 1 و 8 هر سیکل 21 روزه تجویز می شود. تعدیل دوز دارو در صورت ابتلا به نارسایی کبدی و کلیوی ضروری است. اگر تعداد نوتروفیل های بیمار به کمتر از هزار عدد در هر میلی متر مکعب رسید یا پلاکت ها کمتر از 75هزار در هر میلی مترمربع شد، دارو باید قطع شود.

منبع : شفا آنلاین