پژهشگران ایتالیایی در سال 1388 واکسن نوآورانه جدیدی را برای درمان سرطان غدد لنفاوی “غیر- هاجکین” ساختند که تا پایان سال جاری بر روی بیماران آزمایش می شود.
دانشمندان مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تریسته و دپارتمان سرطان شناسی دانشگاه پیزا واکسنی را تولید کردند که می تواند ارگانیسم را وادار کند که برای مبارزه با سرطان غدد لنفاوی “غیر- هاجکین” از خود پاسخ ایمنی نشان دهد.

آزمایش بالینی این واکسن تا پایان سال جاری میلادی بر روی 12 بیمار مبتلا به این تومور آغاز می شود و سه سال به طول می انجامد.

واکسن درمانی ضد سرطان غدد لنفاوی مستقیما بر روی ژن ویژه ای اثر می گذارد که به جای تولید سلولهای طبیعی، سلولهای سرطانی تولید می کند. به همین علت این واکسن کاملا نوآورانه است.

براساس گزارش خبرگزاری ایتالیا، میزان استفاده از این واکسن با توجه به شرایط هر بیمار و برپایه نوع ایمنوگلوبین حاضر در تومور تعیین می شود.