زیستگاه اصلی ماهی ها به دلیل وجود آبشش و هم چنین ساختار بدنی در اقیانوس ها و دریاها می باشد اما محققان با بررسی جدید انواع ماهی ها گونه دو زیست ماهی را کشف کردند که قابلیت زندگی و تنفس در خشکی را دارد.تحقیقات جدید نشان می دهد با گسترش ماهی های مهاجم در آب، برخی گونه های مختلف ماهی ها دو زیست شده اند. به عبارت دیگر آنها بخشی از حیات خود را در خشکی سپری می کنند.
نخستین ماهی هایی که قابلیت زندگی در خشکی نیز داشتند، ۳۹۰ میلیون سال قبل به وجود آمدند، اما هنوز ابهاماتی درباره دلیل ورود این موجودات به خشکی وجود دارد.
به عقیده دانشمندان دلیل این امر وجود موادغذایی بهتر، فرار از شرایط نامساعد در آب یا جهش به خشکی برای گریز از مهاجمان آبی است.
به هرحال محققان دانشگاه نیو ساوث ولز در استرالیا چهار گونه از ماهی های «بلنی» (ماهی های کوچک مناطق استوایی) را کشف کرده اند که دوزیست شده اند. به عبارت دیگر آنها مدتی در ساحل و مدتی در اعماق اقیانوس زندگی می کنند.
این ماهی های کوچک در آب های گرم جزیر کوک در اقیانوس آرام زندگی می کنند. جالب آنکه در این منطقه بیش از یک گونه ماهی دوزیست شده اند و مدت زمان زیادی را در خشکی زندگی می کنند.
به گفته دانشمندان این ماهی ها دشمنان بسیاری در اقیانوس دارند. بلنی ها طعمه بسیاری از ماهی هایی می شوند که در مرجان ها زندگی می کنند مانند مارماهی ها.
درهمین راستا محققان پراکندگی دشمنان بلنی را با توجه به تغییرات موج دریا بررسی کردند و متوجه شدند زمانی که دریا مواج است، بلنی ها به سمت صخره های ساحلی می روند. این امر نشان می دهد احتمالا در این وضعیت خطر بیشتری ماهی ها را تهدید می کرده است.

منبع/مهر