در نخستین روز سال جدید با بارندگی های اخیر شاخص کیفیت هوا در پایتخت به حد مطلوب رسانید و آلاینده های هوایی ناشی از دود کاهش یافت که با اعلام سازمان هواشناسی این عوامل باعث قابل استشمام بودن و پاک بودن هوای تهران می باشد.هوای تهران در اولین روز سال 96 در شرایط پاک قرار دارد.

براساس داده های کنترل کیفیت هوای تهران، در 24 ساعت گذشته شاخص آلودگی ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 52 قرار گرفته و هوا سالم بود.

در حال حاضر هوای تهران با قرار گرفتن شاخص آلاینده ها روی عدد 40 در شرایط پاک قرار گرفته است.

منبع/آخرین خبر