با ریشه ایرسا آشنایی دارید؟ آیا می دانید چه خواصی دارد؟ ریشه ی درخت ایرسا برای نفس تنگی بسیار موثر است. اگر ریشه ی ایرسا را پودر کرده و کمی سرکه به آن اضافه کنید و این مخلوط بدست آمده را در یک ظرف مسی دم کنید، برای بهبود زخم ها بسیار موثر است. همه ی زخم های جراحی های مزمن و حتی زخم های کنار استخوان ها را با این روش میتوان بهبود بخشید.

خوردن دم‏کرده ۴۰ گرم ریشه ایرسا تازه آن در یک لیتر آب جوش براى رفع سختى تنفس، تنگى نفس و خواب رفتن عضلات، رعشه، فلج، آسم، سستى بدن و براى ازدیاد حافظه و رفع درد ناحیه گلو مفید است. و اگر با آب عسل مخلوط و خورده شود براى استسقا، پاک کردن مثانه از رطوبتهاى لزج، تسکین عطش، تسکین درد سیاتیک و جلوگیرى از ترشح غیر ارادى و بى‏ موقع اسپرم نافع است. اگر ریشه ایرسا جویده شود براى رفع بدبویى ناشى از خوردن چیزهاى بدبو مؤثر است

پودر ریشه ایرسا به صورت گردپاشى براى رفع گوشت زاید در پلکهاى چشم نافع است.

اگر پودر ریشه ایرسا با سرکه مخلوط و در ظرف مسى دم شود براى بهبود زخمها و جراحتهاى مزمن و رویانیدن گوشت و زخمهاى کنار استخوان چه از طریق خوردن و یا مالیدن مؤثر است.

تنقیه دم‏کرده ریشه ایرسا براى سیاتیک و رفع بدبویى بواسیر و رفع گوشتهاى زیادى نواسیر مفید است.

شیاف تهیه شده از ریشه ایرسا و عسل در مهبل زن براى اخراج جنین موثر است

و غرغره دم‏کرده ریشه ایرسا با آب عسل براى رفع خشونت قصبته الریه و چکانیدن قطره آن در بینى براى رفع بدبویى حفره‏هاى بینى مفید است.

اگر ریشه ایرسا را در روغن زیتون بجوشانند و در گوش بچکانند سنگینى گوش را کاهش مى‏ دهد

.طبیعت ایرسا : گرم و خشک

بهداشت نیوز