شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که هنگامی که فردی دچار خارش می شود شما نیز در بدن خود احساس خارش می کنید و شروع به خارش بدن می نمایید اما دلیل این سرایت خارش چیست و چرا به افراد احساس خارش طرف مقابل منتقل می شود؟مشاهده فرد در هنگام خارش بدن، منجر به ایجاد خارش در فرد مقابل می‌شود.
چرا زمانی که می‌بینید فردی خود را می‌خاراند، شما هم احساس خارش می‌کنید؟ بهترین پاسخ برای این سوال، سرایت اجتماعی است.
به گزارش مدیکال،نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است که احساس خارش هم مسری است. به عبارت ساده، سرایت اجتماعی گسترش رفتار یا نگرش بین افراد است.

خمیازه کشیدن، نوعی رفتار اجتماعی مسری است. وقتی شخصی خمیازه می‌کشد، فرد دیگر تمایل به انجام این کار دارد. خارش هم مثل این رفتار، به لحاظ اجتماعی مسری است.

ژو فنگ چن، محقق دانشگاه واشنگتن این بررسی را بر روی خارش انجام داده و به نتایجی دست یافته است که بر اساس آن، تماشای خارش دیگران، سیگنال خارش به مغز می‌فرستد و فرد خود را می‌خاراند و این به علت سرایت اجتماعی است که بین دو نفر اتفاق می‌افتد.

منبع/آخرین خبر