محققان موسسه پلی تکنیک کانادا اعلام کردند با استفاده از نوع جدیدی از باکتریهای شناگر مغناطیسی می توان ذرات دارویی را به سلولهای بدن انسان منتقل کرده و تأثیر درمانهای دارویی را با این شیوه افزایش داد.

محققان کانادایی موفق شدند باکتریهای جدیدی را با خاصیت مغناطیسی به داخل جریان خونی موشها وارد کنند، این موفقیت می تواند دانشمندان را یک قدم به دستیابی به سیستم های ناقل دارو و استفاده از آنها در جریان خون انسان نزدیکتر کند.

ماشینهای میکروسکوپی به دلیل تاثیر بالا و آسیبهای جانبی ناچیز به شدت توجه پزشکان و محققان را به خود جلب کرده اند اما اکنون دانشمندان کانادایی با ایجاد این ماشینهای میکروسکوپی از مولکولهای زنده به موفقیت بزرگتری دست یافته اند، زیرا این ماشینها قادر به تولید انرژی حرکتی خود خواهند بود.

سیستمهای حرکتی یا شناگر هنگامی که در ابعاد کوچک تولید می شوند توانایی حرکتی خود را از دست می دهند زیرا فشار موجود در جریانهای خونی فشار فشار زیادی را به این سیستمها وارد کرده و توانایی حرکت را از آنها سلب می کنند.

محققان موسسه پلی تکنیک کانادا معتقدند این ناتوانی در سیستمهای حرکتی را می توان با استفاده از باکتریهایی که با داشتن توانایی شنا کردن تکامل یافته اند جبران کرد.

این باکتری MC-1 نام داشته و قادر است با سرعتی 10 برابر گونه های دیگر شنا کند. همچنین این باکتری با استفاده از مژکهای چرخشی در عرض 1 ثانیه 20 میکرومتر را طی کند به همین دلیل در صورتی که بتوان مواد دارویی را با MC-1 همراه کرد می توان به تاثیر داروها بر روی نسوج بیمار بدن انسان افزود.

جدا از سرعت بالا، این باکتری از خصوصیت منحصر به فرد دیگری برخوردار است که استفاده از آن را به منظور انتقال دارو موثر تر خواهد کرد. این باکتری از زنجیره هایی از نانو ذرات مغناطیسی تشکیل شده است که به باکتری اجازه می دهد در میان میدان مغناطیسی شنا کند.

در این صورت با استفاده از میدان مغناطیسی کنترل شده می توان هدایت MC-1 را به دست گرفته و آن را به سوی هر هدفی راهنمایی کرد.

آزمایشها نشان می دهند که این باکتریها برای موجودات زنده خطرناک نخواهند بود به منظور اثبات این حقیقت دانشمندان بالغ بر 50 میکرولیتر از محلولی را که از 50 میلیون MC-1 تشکیل شده بود به جریان خونی موش آزمایشگاهی تزریق کرده و هیچ اثر منفی مشاهده نکردند.

در آزمایشهای بعدی دانشمندان قصد دارند با استفاده از میدان مغناطیسی که تحت کنترل رایانه خواهد بود، هدایت باکتریها را در بدن موشها به عهده بگیرند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، باکتری MC-1 به صورت طبیعی پس از گذشتن 40 دقیقه در جریان خون از بین خواهد رفت و بقایای آنها نیز به تدریج توسط سیستم ایمنی بدن از بدن زدوده خواهد شد به همین دلیل دانشمندان معتقدند این کشف قبل از استفاده در درمان بیماریهای انسانی نیازمند مطالعات بیشتر خواهد بود.