دارونماها و عاداتي که برخي بيماران در بهبود درد يا بيماري خود به آنها اعتقاد دارند، از نظر برخي پزشکان مردود است. اين در حالي است که در بسياري از اين موارد دارونماها باعث بهبود درد يا بيماري در افراد مي‌شود.
به گزارش ایسنا دکتر علي بيداري دبير سمينار و فوق تخصص روماتولوژي در حاشيه سخنراني خود در سمينار روش منطقي تجويز داروهاي مسکن گفت: بعضا بيماران به رفتارهايي مانند بستن دستبند يا استعمال ژل يا پمادي که به اعتقاد آنها موجب بهبود درد يا بيماريشان مي‌شود روي مي آورند و حتي با رضايت نسبي که از اين عادات دارند با پزشک معالج نيز مشورت مي‌کنند که اغلب پزشکان نيز با اين رفتارها و عادات مخالف بوده و بيمار را از استفاده از آنها منع مي کنند . اين در حالي است که ثابت شده همين دارونماها در 30 درصد از بيماران باعث بهبود درد و يا بيماري افراد مي‌شود.

وي در پايان تاکيد کرد: پزشکان مانع اين اعتقادات نشوند و در کنار درمان به بيماران خود اجازه استفاده از اين دارونماها را بدهند که گاه همين دارونماها به تنهايي موجب درمان بيمار نيز شده است.