آلزایمر یکی از بیماری هایی است که اغلب در سنین پیری به سراغ افراد می آید و فرد را درگیر می کند.مطالعاتی انجام شده که نشان می دهد با انجام یک آزمایش جدید مبتنی بر اطلاعات ژنتیکی می توانند سن ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر را محاسبه نمود.

مطالعه محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که سیستم PHS (نمره خطر پلی ژنتیک) می تواند سن واقعی شروع بیماری آلزایمر و روند پیشرفت آن را با توجه به نوروپاتولوژی و نشانگرهای تخریب نورون های مرتبط با آلزایمر پیش بینی کند.

در این مطالعه، محققان اطلاعات پلی ژنتیک بدست آمده از ژنوتیپ را با نرخ مشخص بروز آلزایمر تلفیق کردند تا خطر آنی ابتلا به آلزایمر را برآورد نمایند.

آندرز دال، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «از دیدگاه بالینی، نمره ریسک پلی ژنتیک نه تنها شیوه جدیدی برای ارزیابی ریسک ابتلا فرد به آلزایمر در طول عمرش است، بلکه می تواند سن شروع بیماری را نیز پیش بینی نماید.»

در این مطالعه، تیم تحقیق داده های ژنوتیپی بیش از ۷۰ هزار بیمار آلزایمری و سالمندان عادی را بررسی کردند. نتایج نشان داد ساختار پلی ژنتیکی نقش مهمی در اصلاح ریسک بروز آزایمر در رابطه با ژن موسوم به APOE دارد.

طبق نتایج این تحقیق، افراد دارای نمره بالا در PHS در مقایسه با افراد دارای نمره پایین در این تست، ۱۰ تا ۱۵ زودتر مبتلا به آلزایمر شدند.