اداره نظارت بر مصرف دارو در آمريکا گزارش داده است که در حال حاضر بيش از 7 ميليون آمريکايي به طور غيرقانوني از داروهاي مختلف به عنوان جايگزيني براي مواد مخدر استفاده مي کنند.

اين نهاد ناظر بر داروها در آمريکا در گزارش روز دوشنبه خود گفته است اعتياد جوانان آمريکايي به داروهايي که براي استفاده از آن ها به نسخه و مجوز پزشکان نياز هست به طور سرسام آوري افزايش يافته است.
اين گزارش تصريح دارد به دليل دشواري دسترسي به مواد مخدر ,جوانان آمريکايي با روي آوردن به شبکه هاي خريد و فروش غير قانوني داروهاي مسکن اين گونه دارو ها را جايگزين موادي از قبيل هروئين ,کوکائين و غيره مي کنند.
همين گزارش در مورد گسترش روز افزون استفاده جوانان از اين گونه دارو ها ياد آور شده است که تنها در سال 2005 دست کم 8500 نفر از جوانان اين کشور در اثر زياده روي در مصرف اين گونه داروها جان خود را از دست داده اند.
لين کيسيک سرپرست دفتر نظارت و کنترل بر مصرف دارو درباره گسترش خطرات ناشي از مصرف اين گونه داروها به خبرنگاران گفت که” بايد تا دير نشده کاري کرد, اين وضع دارد بچه هاي ما را نابود مي کند. مردم بايد بلند شوند و به اين قضيه توجه کنند, بچه هاي ما دارند مي ميرند و دارند به خاطر مصرف اين دارو ها جانشان را از دست مي دهند.”
مقامات ايالت کنتاکي اعلام کرده اند که تنها در سال گذشته 485 نفر از جوانان اين ايالت در نتيجه زياده روي در مصرف اين گونه دارو هاي قاچاق جان خود را از دست داده اند.
گسترش مصرف اين دارو ها با تشکيل شبکه هاي خريد و فروش غير قانوني در اين کشور که بسياري از پزشکان و دارو سازان آمريکايي در آن ها شرکت دارند مسئولين نظام بهداشتي اين کشور را بر آن داشته تا اعتياد به اين داروها در ميان جوانان را يک اپيدمي اعلام کنند و به فکر راه چاره اي بيفتند.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که از جمله دارو هايي که بيشترين مصرف غير قانوني را در ميان جوانان آمريکايي داشته اند مي توان از اوکسيکودون، هايدروکودون متادون و مرفين نام برد.