در یک تحقیق که در زمینه بروز سرطان پوست و شیوع آن در بین مردان و زنان در اصفهان انجام شد مشخص شد میزان بروز سرطان پوست در مردان به دلیل قرار گرفتن در محیط های مختلف کاری بیشتر از زنان می باشد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد با وجود این که روند بروز سرطان پوست در استان اصفهان معنی‌دار نبود، اما افزایش روند بروز و همچنین بروز دو برابری این سرطان در مردان نسبت به زنان، لزوم آموزش به افراد در زمینه استفاده از وسایل حفاظتی در برابر اشعه فرابنفش خورشید و انجام پژوهش‌های بیشتر در زمینه عوامل خطر بیماری را ضروری می‌سازد.

لیلا نصیری‌پور و دکتر محمد مراثی در مقاله خود “روند بروز سرطان پوست در استان اصفهان طی سال‌های 87-1383” را بررسی کردند.

شایع‌ترین بدخیمی در دنیا و از جمله در ایران، سرطان پوست است، مطابق مطالعه مقطعی حاضر، از داده‌های سیستم ثبت کشوری موارد سرطان و مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سال‌های ۸۷-۱۳۸۳ استفاده شد.

هدف از انجام این پژوهش، تعیین روند بروز سرطان پوست در استان اصفهان بود. روند بروز سرطان پوست در هر دو جنس با استفاده از آزمون روند Mantel-Haenszel مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طبق این تحقیق بروز تطبیق سنی سرطان پوست در سال ۱۳۸۳ در مردان و زنان به ترتیب 28.4 و 18.3در هر صد هزار نفر و در سال ۱۳۸۷ به ترتیب 30.8 و 18.9 در هر صد هزار نفر بود.

در طول سال‌های پژوهش، گروه سنی ۸۴-۸۰ سال، بالاترین بروز اختصاصی را در هر دو جنس داشت. ابتلای نسبی سرطان پوست در هر دو جنس در سال ۱۳۸۷نسبت به سال ۱۳۸۳، در مردان و زنان به ترتیب به 1.08 و 1.03رسید.

این مطالعه نشان داد روند بروز بیماری طی سال‌های مورد مطالعه در مردان (065/0 = P) و زنان (490/0 = P) معنی‌دار نبود.

نتایج این پژوهش نشان داد با وجود این که روند بروز سرطان پوست در استان اصفهان معنی‌دار نبود، اما افزایش روند بروز و همچنین، بروز دو برابری این سرطان در مردان نسبت به زنان، لزوم آموزش به افراد در زمینه استفاده از وسایل حفاظتی در برابر اشعه فرابنفش خورشید و انجام پژوهش‌های بیشتر در زمینه عوامل خطر بیماری را ضروری می‌سازد.

منبع/ایسنا