محققان اعلام كردند انسولين به وسيله سيناپس‌هاي تشكيل دهنده حافظه ممكن است از تخريب يا از دست دادن حافظه كه بر اثر پروتئين‌هاي سمي در بيماران آلزايمري حاصل مي‌شود جلوگيري كند و يا آن را به تاخير اندازد.

بر اساس اين گزارش آلزايمر مي‌تواند بر اثر انواع ديابت‌ها به وجود آيد.
در يك مطالعه دانشمندان سلول‌ها را با انسولين و داروهاي روسيلگينازون با انسولين حساس شده كه براي درمان ديابت نوع دوم استفاده مي‌شوند، درمان كردند.

دانشمندان دريافتند آسيب سلول‌هاي عصبي كه در معرض ADDLS قرار داشت با استفاده از انسولين برطرف شد، همچنين مشخص شد انسولين از برخورد با سلولها جلوگيري مي‌كند.

محققان در اين خصوص افزودند: فرآيند محافظت به وسيله انسولين در ميان يك سري از مراحل اجرا مي‌شود كه نهايتا به كاهش دقيق تعداد مكان‌هاي اتصال ADDLS به سيناپس‌ها مي‌انجامد.

بر اساس اين گزارش محققان بر اين باورند كه با افزايش حساسيت انسولين در مغز مي‌توانند راه بهتري براي درمان بيماري آلزايمر به وجود آورند و اين در حالي است كه با افزايش سن، حساسيت انسولين در مغز كاهش مي‌يابد.