نتایج یک تحقیق جدید در خصوص سیگار نشان می دهد مصرف سیگار و استعمال دخانیات در بین افراد افزایش یافته است و این اتفاق باعث شده است که از هر 10 مرگ میر یک مورد به دلیل استعمال دخانیات باشد.

به گفته محققان باوجودیکه شیوع سیگار کشیدن از سال ۱۹۹۰ کاهش یافته اما هنوز هم علت اصلی مرگ در جهان است.

طبق مقاله منتشرشده در مجله The Lancet انگلستان، «علیرغم تلاش های انجام شده در سطح جهان برای کنترل تنباکو، همچنان سیگار در شماری از کشورها موجب دغدغه و نگرانی است.»

طبق این گزارش، بیش از نیمی از مرگ های ناشی از سیگار کشیدن در سال ۲۰۱۵ در کشورهای چین، هند، روسیه و ایالات متحده اتفاق افتاده است.

محققان اطلاعات مربوط به «مطالعه مسئولیت بیماری های جهانی» را که شامل داده های سیگار کشیدن از ۱۹۵ کشور در طول سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ بود را بررسی کردند.

نویسندگان این مقاله، برای بهبود وضعیت تنباکو جهانی بر ضرورت اعمال سیاست های کنترل بیشتر بر تنباکو تاکید دارند.

در کشور آمریکا، سیگار کشیدن علت مرگ یک نفر از هر ۵ نفر بوده و علت اصلی بروز بیماری های قابل پیشگیری اعلام شده است.

منبع/مهر