تاکنون سنگ مثانه دیده بودید؟ این بیمار سرطانی که طبق تشخیص پزشک زیر تیغ جراحی رفت پزشکان را غافلگیر کرد؛ آنها با سنگ بزرگی در ناحیه مثانه این بیمار مواجه شدند حجم این سنگ همانطور که در شکل زیر میبینید بسیار زیاد است. این سنگ مثانه تمامی فضای مثانه این مرد را اشغال کرده بود.

پزشکان سنگ کلسیمی به بزرگی 1.4 کیلوگرم را از مثانه یک مرد هندی 49 ساله خارج کردند.

پزشکان علت تجمع این بافت کلسیمی را تغذیه و آب آشامیدنی نامناسب و همچنین روش نادرست دفع ادرار بیان کردند.

این اندازه و وزن سنگ کلسیم در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است. قبل از این، سنگی به بزرگی 1.2 کیلوگرم که از شکم یک بیمار سرطانی خارج شده بود، در کتاب رکوردها به ثبت رسیده بود.

سلامانه