نتايج يک بررسي حاکي است درمان صرع با استفاده از داروهاي ضد تشنج در كودكان و نوجوانان موجب افزايش متابوليسم استخوان و کاهش کلسيم مي شود.

اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت ويتامين D و كلسيم در كودكان تحت درمان با داروهاي ضد تشنج و ارزيابي تأثير اين داروها بر متابوليسم ويتامين D و كلسيم در اين گروه سني توسط جمعي از محققان دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام شده است.

صرع و اختلالات تشنجي و به تبع آن مصرف داروهاي ضد تشنج در گروه سني كودكان بيشتر از بزرگسالان مشاهده مي شود.

با روش نمونه گيري آسان از ميان مراجعين به كلينيك اعصاب كودكان در 60 كودك و نوجوان صرعي تحت درمان كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند.

30 كودك و نوجوان سالم كه از نظر سني و جنسي با گروه بيماران متناسب بودند به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدند. سطوح سرمي 25OHD3، كلسيم و آلكالن فسفاتاز دو گروه با هم مقايسه شد.

يافته ها حاکي از آن است که تفاوت قابل توجهي بين دو گروه از نظر سطوح سرمي، كلسيم و آلكالن فسفاتاز مشاهده شد. در 10 درصد بيماران سطح سرمي 25OHD3 كمتر از حداقل مقدار طبيعي بود. بين طول مدت مصرف دارو و سطح سرمي يك رابطه معكوس مشاهده شد.

نتايج مطالعه نشان مي دهد: درمان با داروهاي ضد تشنج در كودكان و نوجوانان باعث كاهش سطح سرمي 25OHD3 و كلسيم شده، متابوليسم استخوان را افزايش مي دهد. هر چه مدت مصرف دارو طولاني تر شود، ميزان اين كاهش بيشتر خواهد بود.

گفتني است خلاصه اين مقاله در مجله بيماري هاي کودکان ايران به چاپ رسيده است.