محققان اعلام كردند كه به زودي با يك واكسن ساده مي‌توان از بروز سرطان پروستات پيشگيري كرد.

گروهي از محققان دانشگاههاي اوتا و كلمبيا در يك تحقيق جديد، ويروسي را شناسايي كرده‌اند كه عامل تهديد كننده و بالقوه سرطان خون در سلولهاي انساني و بدخيم سرطان پروستات است.

اين ويروس XMRV نام دارد و محققان اميدوارند كه با شناسايي اين ويروس به فرصتهاي تازه‌اي براي توليد واكسن، ابداع تستهاي جديد تشخيص سرطان و حتي كشف روشهاي بهينه براي درمان سرطان پروستات دسترسي پيدا كنند.

دكتر ايلاسينگ استاديار پاتولوژي در دانشگاه اوتا در اين باره مي‌گويد: ما دريافته‌ايم كه ويروس XMRV در 27 درصد از بيماران مبتلا به تومور سرطاني است.

محققان مي‌گويند: البته ما هنوز نمي دانيم كه اين ويروس مي‌تواند عامل بروز سرطان پروستات باشد يا نه اما آنچه مسلم است، اين است كه اين ويروس در بسياري از موارد عامل تشديد تومورهاي سرطاني است. البته در مطالعه روي حيوانات مشخص شده است كه اين ويروس عامل بروز سرطان پروستات است.

در اين پژوهش، بيش از 200 مرد مبتلا به سرطان پروستات مورد مطالعه قرار گرفتند و نتايج آن در نشريه پيشرفتهاي آكادمي ملي علوم منتشر شده است.