4793_orig

سنسورهای نبض ابزاری هستند که  قادرند تعداد ضربان قلب یا نبض شما را یادداشت کنند. این حس کننده ها را میتوان در ابزارهایی مثل تردمیل مشاهده. با وصل یک گیره به گوش یا انگشت دست ویا با گذاشتن دست بر

روی دستگیره تردمیل میتوان تعداد ضربان نبض قلب خودتان را بر روی صفحه مانیتور دستگاه مشاهده کنید.

اکنون مشخص شده که پرده گوش انسان با هر ضربان قلب حرکت کرده و یک موج فشاری را ایجاد میکند. بر همین اساس شرکت Bifrostec یک الگوریتم نرم افزاری را ابداع کرده که به توسط آن میتوان گوشی ها را به حسگرهای این امواج تبدیل کرد.

بدین ترتیب گوشی که شما برای شنیدن موزیک در گوش خود گذاشته اید میتواند امواج فشاری را که پرده گوش شما با هر ضربان نبض ایجاد میکند حس کرده و آن را ثبت کند. در آینده میتوان از این تکنولوژی برای هماهنگ کردن ضرباهنگ موسیقی با ضربان قلب شما استفاده کرد.

 

منبع-http://www.iranorthoped.ir