وزارت بهداشت علت فوت 4 بیمار دیالیزی را اعلام کرد
بیمارانی که مبتلا به نارسایی کلیه هستند، روزانه و یا در هفته چندین بار باید دیالیز شوند. این افراد به همین علت دچار خستگی و بی حوصلگی می شوند که اغلب اثرات مطلوبی بر روند درمان این افراد ندارد. پژوهشگران اخیرا به روشی مناسب برای کاهش خستگی این افراد دست پیدا کرده اند. آن ها معتقدند که تصویرسازی ذهنی، این مشکل را در بیمارانی که باید دیالیز شوند، کاهش می دهد. برای این که از این روش درمانی آگاه شوید، این متن را حتما بخوانید.
مبتلایان به نارسایی کلیوی که مجبور به استفاده از همودیالیز <Hemodialysis>می‌شوند، اغلب با عوارض دیگری نیز مواجه گردیده که خستگی یکی از مهم‌ترین آن‌ها است. محققین در پژوهشی جالب و به کمک «تصویرسازی ذهنی» این مشکل را در بیماران فوق تقلیل داده‌اند.

خستگی یکی از شایع‌ترین علائم گزارش شده توسط بیماران همودیالیزی می‌باشد که اغلب اثرات نامطلوبی را بر روند درمانی آن ها دارد.

به منظور بررسی بیشتر این موضوع، گروهی از پژوهشگران ایرانی از دانشگاه شاهد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله پژوهشی را به انجام رسانده اند که در آن تأثیر «تصویرسازی ذهنی» بر کاهش خستگی بیماران تحت همودیالیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 80 بیمارتحت همودیالیز در بیمارستان شهید رجایی کرج انجام شده، بیماران بطور تصادفی به دو گروه آزمون (40 نفر) و کنترل (40 نفر) تقسیم شدند.

خستگی یکی از شایع‌ترین علائم گزارش شده توسط بیماران همودیالیزی می‌باشد که اغلب اثرات نامطلوبی را بر روند درمانی آن ها دارد.

برای گروه آزمون، برنامه تصویرسازی ذهنی هدایت شده در زمینه کاهش میزان خستگی طراحی شد و طی چهار هفته و به میزان سه بار درهفته هر بار به مدت 30-20 دقیقه اجرا گردید. ولی برای گروه کنترل، فقط مراقبت‌های معمول بخش انجام شد.

پس از این مرحله، اطلاعات مورد نیاز پژوهش، با استفاده از ابزاری چون پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش خستگی گردآوری شد. در نهایت نیز داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری و نرم افزارهای رایانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که میزان خستگی بیماران تحت همودیالیز با کمک گرفتن از برنامه تصویرسازی ذهنی به طور معنی دار و به میزان حدود 50 درصد کاهش می یابد.

محققین با توجه به نتایج کسب شده و اثرات مثبت تصویرسازی ذهنی بر کاهش خستگی بیماران تحت همودیالیز، این روش غیر دارویی را موثر دانسته و استفاده از آن را به‌عنوان یک مداخله غیردارویی مفید به پرستاران توصیه نموده اند.

نتایج این پژوهش جالب در قالب مقاله ای علمی پژوهشی در مجله «پژوهش پرستاری ایران» وابسته به انجمن علمی پرستاری ایران به چاپ رسیده است.

منبع: شفا آنلاین