mokamele-ahan

کاهش شدید آهن و در نتیجه کم خونی فقر آهن آشکار به وضوح باعث کاهش آمادگی جسمانی استقامت می شود، اما مشخص نیست که درجه خفیف تر فقر آهن (فریتین کم سرم با سطح هموگلوبین نرمال)   ظرفیت فیزیکی را مختل کند. سوال مهم برای ورزشکاران، به خصوص زنان،  فقر آهن است که در این باره بیشتر توضیح می دهیم

نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه ملبورن نشان داد که دریافت مکمل های حاوی آهن موجب بهود معنادار عملکرد وزشی در زنان می گردد. به بیان دیگر، دریافت مکمل آهن موجب افزایش حداکثر نیرو در تلاش بیشینه و هم چنین کارایی فعالیت وزشی در تلاش زیر بیشینه خواهد شد. زنانی که مکمل های آهن را دریافت کردند، در یک فعالیت ورزشی مشابه از ضربان قلب کمتر و کارایی بالاتری برخوردار بودند. نتایج این مطالعه در Journal of Nutrition به چاپ رسید. محققین در این مطالعه مروری اثرات دریافت مکمل های حاوی آهن را بر عملکرد ورزشی زنان در سنین باروری مورد ارزیابی قرار دادند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Sant-Rayn Pasricha؛ ” اثرات مکمل های حاوی آهن در حداکثر نیروی حاصل از تلاش بیشینه و یا عملکرد وزرشی در تلاش های زیر بیشینه بیشتر در آن دسته از زنانی که در شروع پژوهش دچار کمبود آهن بودند یا زنان ورزشکار نخبه بارزتر بود.  باوجود این، هنگامی که نتایج مطالعات گوناگون را جمع بندی می کنیم، به این نتیجه کلی خواهیم رسید که دریافت مکمل های حاوی آهن بر عملکرد ورزشی زنان مؤثر است. ” این اولین بار است که محققین اثر مثبت دریافت مکمل های حاوی آهن را بر عملکرد ورزشی زنان تأیید می کنند. نکته قابل توجه این است که اثرات دریافت مکمل های حاوی آهن در جمعیت های گوناگون از قبیل، سالم، غیر فعال، ورزشکار نخبه ، ورزشکار مبتدی و ورزشکار تفریحی گوناگون است.

منبع-http://www.yourdoctor.ir