چند 60 ساله یا بیشتر در اطراف خود دارید؟ آیا با آنها صحبت و درد و دل می کنید؟ آنها دریایی از تجربه هستند که می توانند با شما در میان بگذارند؛ از این درس های رایگان، که همه در آزمایشگاه زندگی، به تحقیق رسیده و ثابت شده است، برای بار معنوی و مادی، در زندگی خود استفاده کنید.

یک نگاهی به اتفاق امروز، و یک درس از تجربه های آنها، می تواند دنیای شما را دگرگون سازد. با ما همراه باشید:

1- مسائل را شخصی نکنید.

2- همیشه حرکت داشته باشید، حتی اگر فقط می توانید راه بروید.

3- همه چیز، یک حادثه است به شرطی که آن را به سادگی انتخاب کنید؛ طرز نگرش و برخورد شما نسبت به موضوع، مهمترین چیز است.

4- هیچ گاه کسی که سخت کار میکند، آرزوی مرگ نخواهد کرد. کار کنید اما آنها را طوری اولویت بندی کنید که کارهایتان بالاتر از خانواده ، دوستان و یا حتی خودتان نباشند.

5- مسئله شما، تنها یک مسئله است ؛ از مادیات برای رفع آن استفاده نکنید؛ در عوض، آن را روی زمان و تجربه ها قرار دهید.

6- مفصلی را که امروز به آن آسیب زده اید، انتقامش را بعدها خواهد گرفت؛ حتی اگر فکر کنید به طور کامل بهبود پیدا کرده است ؛ به من اعتماد کنید.

7- حسادت ، روابط را نابود می سازد. به نکات قابل توجه خودتان اعتماد کنید؛ چون به چه کس دیگر غیر از خودتان می توانید اعتماد کنید.

8- زندگی، آنطورها هم که فکر می کنید جدی نیست؛ کمی هم تفریح داشته باشید.


  10 اختلال شخصیتی که ممکن است ازآنها آگاه نباشیم (2)

  30 تفکر که شما را مثبت نگه می دارد (1)


برگردان: سیما آزادفلاح

دکتر سلام