دانشمندان بريتانيا به حفريات مصر باستان کمک می کنند تا راز داروهايی را کشف کنند که پنج هزار سال پيش مصريان باستان به کار می بردند.
به گزارش دکترسلام به نقل از بی بی سی،تيمی از دانشگاه منچستر برای کندوکاو درباره شيوه های طبابت مصريان باستان به سينا سفر می کند.

آنها قصد دارند برخی از داروهای گياهی که امروز در ميان قبايل بدوی منطقه رايج است را با نمونه های به دست آمده از مقابر مصر باستان مقايسه کنند.

دکتر رايان متکالف پژوهشگر حوزه مصرشناسی به بی بی سی گفته است: “مصريان باستان در علوم پزشکی پيشرفته بودند. بسياری از داروهايی که آنها مصرف می کردند، امروز هم استفاده می شود.”

به گفته دکتر متکالف مصريان قديم به خواص بسياری از گياهان و مواد طبيعی از جمله به خواص آرام بخش شاهدانه پی برده بودند.

به گفته دکتر متکالف مصريان باستان از مواد طبيعی انواع مرهم و داروهای مسکن يا درمانی می ساختند.

هدف تحقيق اين است که از ريشه های داروسازی مصريان شناخت بيشتری به دست آيد.

دکتر متکالف می گويد: “در آن زمان رفت و آمد در راه های تجارتی رونق داشت و احتمال بسيار دارد که مواد دارويی و دانش استفاده از گياهان دارويی ميان اقليم ها و کشورها رد و بدل شده است.”

او می گويد: “با مقايسه شيوه های درمان رايج در ميان اقوام و قبايل ابتدايی مصر امروز با نمونه های به دست آمده از مقابر فراعنه اميدواريم به منشاء برخی از مواد و روش های درمانی پی ببريم.”