به گزارش سایت دکتر سلام;
عضو کميته کشوري تجويز مصرف منطقي دارو با اشاره به اجراي طرح آموزش مصرف منطقي آنتي بيوتيک در مدارس تهران و برخي شهرهاي كشور، گفت: ارزيابي صورت گرفته به دنبال يک آموزش گسترده مصرف منطقي دارو در شهر قم، نشان داد که کودکان و زنان خانه‌دار بيشترين تاثير را در خصوص مصرف منطقي دارو داشته و بهترين گزينه‌ها براي آموزش مصرف منطقي دارو هستند.

دکتر نوشين محمدحسيني در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: بازخوردهاي حاصل از برنامه هاي آموزشي مصرف منطقي دارو که براي گروه هاي کودکان و زنان خانه دار گذاشته شد، آنها را تشويق به فعاليت بيشتر در خصوص اين دو گروه کرد.

اين دکتر داروساز گفت:در سال 1358 ، يک کار آموزشي بزرگ در خصوص مصرف منطقي دارو در شهر قم انجام شد که از آموزش رهگذران خياباني تا آموزش در سطح ادارات و مدارس و آموزش از طريق برنامه هاي راديو تلوزيوني را شامل مي شد.

وي در ادامه با بيان اينکه در اين طرح از مبلغان مذهبي، بسيج خواهران و ادارات نيز کمک گرفته شد؛ گفت: ارزيابي که پس از اين آموزش گسترده انجام شد حاکي از آن بود که بهترين گزينه براي آموزش مصرف منطقي دارو در اين مطالعه، زنان خانه دار و کودکان هستند.

دکتر محمدحسيني افزود: اين خانم ها هستند که امور مربوط به بيماري کودکان ، بزرگترها و حتي گاه همسران خود را مديريت مي کنند.

اين دکتر داروساز گفت: امروز تمام دنيا متوجه است براي اصلاح هر امري بايد فرهنگ آن ايجاد شود.

وي گفت: کميته کشوري تجويز مصرف منطقي دارو که از سال 1375با نام کميته بررسي نسخ تشکيل شد و بعدها به تجويز مصرف منطقي دارو تغيير نام داد، در ابتدا تنها نسخ پزشکان را مورد بررسي قرار مي داد و فعاليت هاي آن در راستاي تجويز منطقي دارو بود اما بعدها آموزش نيز به آن اضافه شد.