به گزارش دکتر سلام;
دانشمند‌ان دانشگاه كاروليناي شمالي يك سيستم ابتكاري رايانه‌يي براي پيش‌بيني عوارض جانبي غيرمنتظره داروها ابداع كردند.

اين تكنيك جديد با همكاري محققان دانشگاه كاليفرنيا طراحي شده و مورد آزمايش قرار گرفته است.

در پژوهشي كه در مجله نيچر به چاپ رسيده است، دانشمند‌ان نشان دادند كه اين متد محاسبه‌يي استفاده‌هاي جديد و بالقوه از داروهاي تاييد شده و نيز عوارض جانبي غيرمنتظره آنها را پيش‌بيني مي‌كند.

محققان تاكيد دارند: اين روش، تعاملات بين داروها و اهداف آنها در بدن را فاش مي‌كند كه هرگز به سادگي و با بررسي ساختارهاي شيميايي قابل تشخيص و محاسبه نيستند.

برايان روت، پزشك و استاد علوم دارويي و رييس موسسه ملي برنامه معاينه داروهاي بهداشت رواني در اين تحقيق تصريح كرد: با اين تكنيك ما مي‌توانيم عوارض جانبي داروها را پيش از اين كه براي بيماران تجويز شوند، شناسايي كنيم.