به گزارش دکتر سلام;
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گفت: قاچاق مواد غذايي، دارو و محصولات بهداشتي آرايشي از معضلات بزرگ کشور است، اما کنترل قاچاقچيان و نظارت پليسي وظيفه وزارت خانه و معاونت غذا و دارو نيست.

دکتر احمد شيباني که به منظور شرکت در نشست منطقه‌اي مديران و معاونان امور غذا و دارو استانهاي همدان، کرمانشاه، کردستان و ايلام به کرمانشاه سفر کرده بود، در پاسخ به يکي از انتقادات معاونت دارو و غذاي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در خصوص مشکلات بوجود آمده به دليل قاچاق دارو در استان کرمانشاه، گفت: وظيفه معاونت دارو و غذاي وزارت بهداشت نظارت کيفي و بهداشتي و مراقبت از سلامت مردم است و نمي‌تواند نظارت پليسي و قضايي داشته باشد، در اين خصوص تنها مي‌توانيم بخشي از وظايف را بر عهده بگيريم.

دکتر شيباني در ادامه تصريح کرد: در تهران که بحث قاچاق به مراتب شديدتر است، بخشي از نظارت در اين خصوص را به انجمنها و سنديکاها واگذار کرديم، در استانها نيز بايد تعامل خوبي بين معاونت دارو و غذا و مسئولين انتظامي و قضايي استان صورت گيرد و در جريان اين تعامل اهميت موضوع و تاثير آن بر سلامت مردم تفهيم شود.

وي گفت: نبايد وقت معاونت غذا و دارو در استانها صرف پيگيري مسائل مالي و کنترل قاچاق شود زيرا اين مسئله اصل وظيفه را تحت الشعاع قرار مي دهد.

دکتر شيباني در خصوص انتقاد ديگري در خصوص عدم نظارت بر فعاليت عطاريها گفت: اين هم يکي ديگر از مشکلات عظيم کشور است و فعاليت عطاريها در خصوص توزيع داروهاي غيرمجاز غيرقانوني است، در اين خصوص نيز همراه کردن مراجع قضايي با خود در تعيين ميزان موفقيت شما نقش دارد.

دکتر شيباني، معاونت دارو و غذا را از مهمترين بخشهاي تامين سلامت کشور عنوان کرد که جايگاه والايي در وزارت بهداشت دارد.

وي با تاکيد بر اهميت استان کرمانشاه در منطقه غرب کشور گفت: اين استان به دليل مرزي بودن آسيب پذير است و به دليل آن که هر استاني از شرايط خاصي برخوردار است لذا با دستورالعمل‌هاي کلي مخالفم و ارائه راهبردهاي استاني در کنار دستورالعملهاي کلي براي رفع مشکلات را از ضروريات مي‌دانم.