دانشمندان، بااستفاده از نوعي داروي به اثبات رسيده ضد چاقي به مطالعه در مورد از بين بردن و يا متوقف شدن رشد سلولهاي سرطاني پرداختند.

به گزارش دکترسلام و به نقل از پايگاه خبري ساينس ديلي، شبکه اي لوله اي در داخل سلولها که با نام (ER) شناخته شده با آنزيمي اداره شود که مستقيما” عامل اصلي رشد و کنترل سلولهاي سرطاني است.
بنابراين گزارش، به عقيده پزشکان وقتي (ER) کارش را به نحوه صحيح انجام نمي دهد منجر به ايجاد فعل و انفعالاتي مي شود که به خودکشي يا مرگ سلول مي انجامد.
همچنين آنزيمي که با نام اسيد چرب سنتزي شناخته مي شود براي فعاليت ER حياتي است. قطع اين آنزيم باعث چاقي سلولها مي شود، از رشد سلولهاي توموري جلوگيري کرده و مرگ سلول را به همراه دارد.
يادآور مي شود، کسي تا به حال در مورد ارتباط اسيدهاي چرب سنتزي با طرز عملکرد ER درسلولهاي سرطاني مطالعه اي انجام نداده است.