anty-oksidan

نتایج یک پژوهش در ایتالیا و درکانون پرشکی Johns Hopkins Medicine بیان کرد  که دریافت زیادتری از رزوراتول یک آنتی اکسیدان که در شکلات تلخ و بری ها وجود دارد قادر نیست اثر پر معنی در ابتلا به امراض قلبی و عروقی، سرطان و یا مرگ ومیر های مربوط با این گروه از بیماری ها داشته باشد. پژوهش این تحقیق درJAMA Internal Medicine به چاپ رسید. به بیان

نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترRichard D. Semba، ” یافته های ما در این مطالعه، فواید رزوراتول در پیشگیری از بروز سرطان و بیماری های قلبی و عروقی را در پرده ابهام قرار داد. عقیده بر این است که غذاهای غنی از رزوراتول می تواند برای سلامتی فواید زیادی در پی داشته باشد اما نتایج این مطالعه عقیده مذکور را تأیید نمی کند.” وی در ادامه افزود؛ در مطالعات پیشین نشان داده شده است که دریافت غذاهای غنی از رزوراتول می تواند میزان التهاب را کاهش دهد و این شرایط اثر مفید بر قلب دارد، با وجود این ممکن است این قبیل فواید با سایر پلی فنول های موجود در غذاها مرتبط باشد، غذاها به طور معمول ترکیبی از عناصر مغذی را شامل می شوند، لذا ممکن است فواید مشاهده شده مربوط به رزوراتول نباشد.” محققین در این مطالعه به مدت 15 سال اثرات پیری را در یک گروه از افراد در ناحیه Chianti در ایتالیا بررسی کردند. محققین نمونه اداری 783 آزمودنی در دامنه سنی 65 سال را در زمینه متابولیت های رزوراتول ارزیابی کردند. یافته ها حاصل از این مطالعه نشان داد که متابولیت ها رزوراتول با شاخص های بیماری های قلبی عروقی و سرطان ارتباط معناداری نداشت.

منبع-http://www.yourdoctor.ir