به گزارش پایگاه خبری دکتر سلام،
يك متخصص کودکان توصيه كرد: مصرف استامينوفن هنگام تب باعث کاهش پاسخ ايمني بدن در کودکان مي‌شود.

دکتر اکبر کوشانفر متخصص کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در گفت وگو با ایسنا گفت: واکسيناسيون کودکان در دو سال اول زندگي کودک خصوصا واکسن‌هاي سه گانه، ديفتري، کزاز و سياه سرفه توام با تب بوده و گاه تب با تشنج در کودکان همراه است.

وي با اشاره به اينکه اغلب پزشکان به علت نگراني والدين از تب به کودکان استامينوفن تجويز مي‌کنند، گفت: براساس نتايج مطالعات، مشاهده شده است مصرف استامينوفن سبب مهار نخستين مراحل پاسخ ايمني کودکان مي‌شود لذا اين دارو نبايد به طور معمول براي تمام شيرخواران تجويز شود.

دکتر کوشانفر در پايان يادآور شد: با توجه به اينکه تجويز استامينوفن در هنگام واکسيناسيون کودکان سبب مهار نخستين مراحل پاسخ سيستم ايمني بدن مي‌شود بنابراين استفاده از داروهاي تب بر، دراين گونه موارد فايده کمي داشته و نبايد استامينوفن به طور معمول در کودکان تجويز شود. اين در حالي است که استفاده از بعضي داروهاي تب بر ممکن است چنين اثري نداشته باشد.