به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام،
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي كردستان گفت: بررسي نسخ مراكز بهداشتي درماني و پزشكان استان نشان مي دهد كه درصد تجويز داروي آنتي بيوتيك و مصرف خودسرانه آن در كردستان به يك معضل تبديل شده است.

دكتر محمد تميمي دركارگاه آموزشي بازآموزي مصرف آنتي بيوتيك ها كه در مركز بهداشت سنندج برگزار شد، بيان داشت: اين مشكل مختص به بخش هاي دولتي و خصوصي است و ميزان آن در حال حاضر 50 درصد است.

وي با تاكيد بر اينكه آنتي بيوتيك ها در درمان همه بيماريهاي عفوني استفاده نمي‌شود، افزود: همچنين استفاده از آنتي بيوتيك ها در درمان بيماري هاي ويروسي توصيه نمي شود.

دكتر تميمي اظهار داشت: مصرف بي رويه وغير منطقي داروها، كامل نكردن دوره درمان، مصرف نامنظم دارو سبب مقاومت باكتريها نسبت به آنتي بيوتيك هاي مختلف مي شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي كردستان اذعان كرد: آموزش و فرهنگ سازي در رابطه با مصرف بهينه و علمي داروهاي آنتي بيوتيك و جلوگيري از مصرف خودسرانه اين داروها، امري ضروري است.

وي عنوان كرد: آشنايي با انواع آنتي بيوتيك ها، آنتي بيوتيك درماني ، پيشگيري و جلوگيري از مصرف بي رويه و خودسرانه آنتي بيوتيك ها در مراكز درماني از اهداف برگزاري اين دوره آموزشي است.

دكتر تميمي در پايان اضافه كرد: جلوگيري از بروز مقاومت هاي ميكروبي و آشنايي با داروهاي جديد مورد مصرف در بيمارستان ها از ديگر موضوعاتي است كه بايد به آن توجه كافي شود.