گز علفي در تقويت دستگاه تنفسي و نرم کردن سينه توصيه مي‌شود.
گز علفي با نام علمي “QUERCUS” نوعي ماده قندي است كه در منابع علمي اساسي مختلفي از بلوط بعنوان گياه مولد و ميزبان ياد مي‌کنند.

گزعلفي در اثر نيش زدن حشره‌اي مخصوص به برگ و شاخه‌هاي درخت بلوط حاصل مي‌شود. به اين ترتيب که بر اثر نيش اين حشره، ماده‌اي به بيرون تراوش مي‌كند كه در اثر مجاورت با هوا محكم شده و به صورت دانه‌هايي به قطر 2 سانتيمتر بر روي ساقه و يا برگ ظاهر مي‌شود.

پوست و برگ درخت بلوط داراي تانن، قند، اسيد گاليك، اسيد ماليك، كوئرسين Quercine، موسيلاژ، پكتين،‌ رزين و روغن است.

گز علفي مانند گزانگبين و گز شهداد از دسته مانهاي خوراکي است که علاوه بر خواص دارويي، مصارف غذايي نيز دارد و تفاوت آن با مانهايي که فقط خواص دارويي دارند در اين است که اين درمان‌ها داراي خاصيت مسهل بودن نيز هستند.

همچنين گزعلفي قابض است و خونريزيها را متوقف مي‌سازد، تقويت كننده دستگاه تنفسي است و تنگي نفس را رفع، سينه را نرم و سرفه را برطرف مي‌کند. براي درمان بواسير نيز همراه عسل استفاده مي‌شود.

در حال حاضر مضراتي براي مصرف آن شناخته نشده و منع دارويي ندارد.