كارشناسان يوناني هشدار دادند: براي تجويز دوز آنتي بيوتيك بايد وزن و چاقي افراد در نظر گرفته شود.

متخصصان با انتشار مقاله جديدي در مجله پزشكي لانست تاكيد كردند: وزن زياد، روي غلظت داروها در بدن تاثير داشته و ميزان سرعت تجزيه و فرآوري داروها روي چگونگي كارآيي آنها تاثير مي‌گذارد.

محققان مي‌گويند؛ اگر دوز آنتي بيوتيك بيش از حد پايين باشد، عفونت ممكن است در بدن به طور كامل و صحيح از بين نرود و در نتيجه مقاومت به آنتي بيوتيك بروز كند.

اين پژوهشگران از انستيتو علوم بيوپزشكي آلفا در آتن خاطرنشان كردند: ما معتقديم تنظيم دوز مواد ضد ميكروبي در افراد بالغ با توجه به ويژگي‌هاي جسمي تك تك بيماران مي‌تواند روش مهمي در دستيابي به حداكثر اثرگذاري دارو و ايمني آن باشد. بنابراين دوز دارويي كه براي افراد چاق تجويز مي‌شود، نبايد مشابه دوز آن براي افرادي با جثه كوچكتر باشد.