براساس يافته‌هاي محققان دانشگاه شاهد، تجويز خوراكي سير كوهي، هر چند بر توانايي و نگهداري اطلاعات در انبار حافظه و به يادآوري آنها در حيوانات ديابتي تاثيري ندارد ولي موجب بهبود حافظه فضايي حيوانات ديابتي مي شود.

اين مطالعه با هدف اثر مصرف خوراكي و درازمدت سير كوهي بر يادگيري و حافظه در موش هاي صحرايي ديابتي توسط دکتر مهرداد روغني عضو گروه فيزيولوژي دانشکده پزشکي و مرکز تحقيقات گياهان داروئي دانشگاه شاهد تهران انجام شد.

در اين مطالعه موش هاي صحرايي نر به چهار گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با سير كوهي، ديابتي و ديابتي تحت درمان با سير كوهي تقسيم بندي شدند.

يافته ها حاکي از آن است درصد تناوب در گروه ديابتي تحت تيمار با گياه تفاوت معني داري را با گروه ديابتي نشان داد.

خلاصه اين پژوهش در مجله پزشکي کوثر به چاپ رسيده است.