آشنايی با مفهوم سازگاری تمرين

 

سازگاری تمرین، مجموعه تغييراتی است که بوسيله تکرار منظم تمرينات ايجاد می شود. این تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی، نتیجه نیازهای ویژه ای هستند که ورزشکاران با تمرین در بدن ايجاد می کنند و به حجم، شدت و تواتر تمرين وابسته‌ اند.