تحقيقات محققان نشان مي دهد كه ماده ايزوفلوران كه براي بيهوش كردن استفاده مي شود احتمال بروز آلزايمر را افزايش مي دهد.

به گزارش دکترسلام و به نقل از خبرگزاري آلمان : بر اساس تحقيق منتشر شده در ژورنال نورو ساينس، ايزوفلوران باعث تشديد ساخت آميلوئيد بتنا در سلولهاي عصبي مي شود .
بنابراين گزارش اين پروتئين در مغز رسوب كرده و عامل اصلي بروز آلزايمر به حساب مي آيد .
همچنين علاوه بر اين ايزوفلوران باعث فعال شدن آنزيم كاسپاز 3 مي شود كه نقش كليدي را در برنامه خودكشي سلولهاي صدمه ديده ايفا مي كند .
اين گزارش حاكيست : تا بحال اين آزمايش ها بر روي سلولهاي عصبي انساني و در محيط آزمايشگاهي صورت گرفته و قرار است بر روي موش ها و بعد انسان نيز آزمايش شود .
براساس اين گزارش مغز نوزادان نيز مستعد تغييرات شيميايي است و اگر دوز مواد بيهوشي دقيق و درست نباشد مي توانند مخرب باشند .