رييس انجمن علمي شنوايي سنجي گفت: در صورت تشخيص به موقع كم شنوايي در نوزادان و انجام خدمات لازم، آنان مي‌توانند به زبان عادي تكلم و ارتباط برقرار كنند.

برخي از ناشنوايان اكنون در سنين بزرگسالي قرار دارند به دلايلي همچون دريافت نكردن درمان نه چندان قابل قبول، تنها توانايي استفاده از زبان اشاره را دارند.

به گزارش  (ايسنا)، دكتر زهرا جعفري در نشست خبري كه به مناسبت هفته جهاني «ناشنوايان» ‌در اين انجمن برگزار شد، درباره شنوايي سنجي اظهار كرد: شنوايي سنجي يكي از رشته‌هاي علوم توانبخشي است كه به افراد كم شنوا خدمات ارائه مي‌دهد و به غربالگري و تشخيص و درمان كم شنوايي مي پردازد.

وي گفت: برخي از ناشنوايان اكنون در سنين بزرگسالي قرار دارند به دلايلي همچون دريافت نكردن درمان نه چندان قابل قبول، تنها توانايي استفاده از زبان اشاره را دارند. البته اين گروه بخش كوچكي از جامعه هستند، اما دسته‌اي از كم شنوايان مي‌توانند با روش‌هاي عادي با مردم ارتباط برقرار كنند.

رييس انجمن علمي شنوايي سنجي، اضافه كرد: كساني كه در طرح غربالگري، كم شنوايي آنان سريع شناسايي شده علاوه بر زبان اشاره مي‌توانند زبان عادي را بياموزند و در مدارس و دانشگاه‌هاي افراد معمولي با شرايط عادي تحصيل و با ديگران ارتباط برقرار كنند. در واقع كم شنوايان لزوما آن گونه‌اي كه در رسانه‌هاي مختلف به آنان پرداخته مي‌شود، نيستند.