در حال حاضر در كشور مسموميت كودكان با مواد مخدر يكي از خطرات شايع است كه جان آنها را تهديد مي‌كند.

استاد‌يار دانشگاه شهيد بهشتي گفت« مسموميت كودكان با مواد مخدر يكي از خطرات شايع است ودر حال حاضر مسموميت با مواد محرك‌زا نظير كريستال و شيشه در كوكان زياد شده است.

فريبا فرنقي در گفت‌وگو با  فارس اظهار داشت: در حال حاضر در كشور مسموميت كودكان با مواد مخدر يكي از خطرات شايع است كه جان آنها را تهديد مي‌كند.

وي با اشاره به اينكه متادون هم‌اكنون مانند مواد مخدر خطرناك است و عامل اصلي مسموميت در كودكان به شمار مي‌رود، افزود: در گذشته مسموميت با مواد مخدر نظير ترياك و هروئين بيشتر بود اما در حال حاضر مسموميت با مواد محرك نظير كريستال و شيشه در كوكان زياد شده است.

استاديار بيماري‌هاي كودكان دانشگاه شهيد بهشتي، خانواده را مقصر اصلي مسموميت كودكان با مواد مخدر و محرك‌زا دانست و گفت: در خانواده‌هايي كه اين نوع از مواد توسط اعضاي آن مصرف مي‌شود، مسموميت كودك اين خانواده‌ها بيشتر است زيرا مواد در دسترس كودك است و اين در حالي است كه كودك قادر به تشخيص مواد نيست و آن را مي‌خورد كه همين مسئله موجب مسموميت وي مي‌شود.

فرنقي در ادامه اين مطلب با اشاره به اينكه مسموميت با مواد مخدر در كودكان مي‌تواند منجر به مرگ شود، اظهار داشت: داروهاي ترك اعتياد نيز براي كودكان خطرناك است؛ از اين رو بزرگتر‌ها بايد در حفظ ونگهداري اين مواد دقت داشته و آنها را دور از دسترس كودك خود قرار دهند.