فعالیت های جسمی و ورزش کردن باعث می شود سوخت و ساز بدن و میزان تعرق در بدن افزایش پیدا کند و اندام های مختلف بیشتر انعطاف پذیر شود،هم چنین فعالیت بدنی باعث کاهش بروز بیماری های مختلف در بدن انسان می شود.

آب نسبت به ترکيبات و محصولات غذايي و غيره ساده ترين ترکيب است و هنگام تجزيه ترکيبات و شکسته شدن آنها براي توليد انرژي آب شده و از غلظت ترکيبات داخل بدن کاسته شده و مايعات بدن دچار رقت مي شوند و هنگام انجام کار بيشتر در بدن و مغز مقداري هم آب توليد مي شود و تنبلي و استراحت و خواب بيشتر موجب غلظت بدن ، نسوج و عضلات و حتي سلولها مي گردد و هنگامي که فعاليت اشخاص کم مي شود و زمان پيري و کم کاري نسوج به طرف خشکي و سختي پيش مي روند و افراد پير داراي نسوج چروکيده در خارج و داخل بدن مي باشند و اگر انسانها بتوانند به طور دائم فعال در زمينه جسم و روان باشند کمتر دچار بيماري هاي جسمي و يا مغزي مي شوند عدم هضم وجذب و سوخت و ساز موجب بروز بسياري از بيماري ها مي شود.

انواع غذاها براي مصرف کامل در بدن نياز به فعاليت و انرژي دارند و عدم فعاليت موجب بسياري از بيماري ها مي باشند و هر چه غذا بيشتر مصرف مي شود بايد به فعاليت و کوشش افزوده گردد هر چه انرژي بدن به راههاي مختلف افزايش يابد انواع محصولات غذايي در بدن بيشتر تجزيه شده و به مواد اوليه تبديل مي گردد و مواد زائد کمتر مي شود و آنهايي که کار بيشتر مي کنند داراي مدفوع و مواد زائد کمتر مي باشند و در بعضي مواقع ممکن است آب بيشتري در بدن توليد گردد که ممکن است توسط عروق در گرما و توسط ادرار از راه سيستم ادراري از بدن خارج گردد.فعاليت وکار بيشتر نياز به اعضا نرم و قابل انعطاف مي باشد و آنهايي که بيشتر فعاليت مي کنند بايد از انواع روغنها بيشتر بهره گيرند که با کار بيشتر اعضا ي خشکي و درد در آنها بيشتر نمايان مي شود و آنهايي که در زمان ضعف نياز به فعاليت بدني بيشتر دارند بايد عضلات و نسوج و استخوانهاي خود را بيشتر با انواع روغنها نرم ولغزنده نگاه دارند.

منبع/آفرینش