سلول های بدخیم

در این جهان هستی همه چیز اگر در جای مناسب خود قرار داشته باشد دارای خواصی است. سلول های بدخیم که باعث تضعیف نیروی دفاعی بدن می شوند اگر در همان جای خود قرار بگیرند با غذایی های که مصرف می شود می توانند خطرناک شوند.

بطوركلي و بر طبق مشاهدات، سلول‌هاي بدخيم در بدن افراد ضعيف تشكيل مي‌شود و با محيط اسيدي پيشرفت مي‌كنند. يا غذاهاي حيواني مهاجم مي‌شود و گياه خواري باعث بي آزار شدن سلول‌هاي بدخيم مي‌شود.معمولاً مصرف گياهان باعث پايين آمدن جريان الكتريسيته در بدن مي‌شود و بعضي از گياهان محرك مي‌توانند باعث تقويت اعمال بدن شوند.

فلفل، سير و پياز، ترب و ساير ادويه محرك باعث شدت بخشيدن به جريان الكتريسته بدن شده و اعمال بدن را تقويت مي‌نمايند.

در صورت افزايش نيروي مقاومت بدن، حمله سلول‌هاي مهاجم كاهش يافته و هنگامي‌كه سلول‌هاي دشمن نمي‌تواند به بدن آسيب برساند در نقطه‌اي مخفي مي‌شود.

عدم تعادل و هماهنگي در نيروي دفاعي بدن نسبت به سلول‌هاي بيگانه، باعث آشفتگي بدن مي‌شود و هنگامي‌كه نيروي دفاعي بيشتر از قدرت دشمن مي‌شود حالت تهاجمي‌بدن افزايش يافته و سلول‌هاي بيگانه تا اندازه‌اي تابع مي‌شوند.

در صورتي كه اختلاف پتانسيل بين سلول‌هاي دفاعي بدن، و واحدهاي مهاجمي ‌دشمن در حدود تعادل قرار گيرد حالات حمله و دفاع كاهش يافته و با انر‍ژي مورد نياز شخص مي‌تواند سلول‌هاي بيگانه را به محلي ديگر انتقال دهد.

منبع: آفرینش