هنگامی که سطح TSH را اندازه گیری کردید از طریق جدول زیر می توانید تشخیص دهید تیروئید شما کم کار، پرکار و یا فعال است. برای تشخیص باید سطح تی اس اچ را بدانید.

 

سطح تی اس اچ (TSH) و تشخیص تیروئید کم کار، پرکار

 

تفسیری از نتایج ازمایش تی اس اچ
TSH (بالا)، T4(نرمال) ، T3 (معمولی) = کم کاری تیروئید خفیف
TSH (بالا)، T4 (کم)، T3 (کم / متوسط) = کم کاری تیروئید
TSH (کم)، T4 (نرمال) ، T3 (نرمال) = هیپرتیروئیدی خفیف
TSH (کم)، T4 (بالا / متوسط)، T3 (بالا / متوسط) = هیپرتیروئیدی
TSH (کم)، T4 (کم / متوسط)، T3 (کم / متوسط) = غیر تیروئید بیماری کم کاری تیروئید غده هیپوفیز و یا نادر